Privacyverklaring

Privacyverklaring.

WerkGoed Bedrijfskleding B.V., gevestigd aan Wiedhaak 1, 3371 KD Hardinxveld-Giessendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
WerkGoed Bedrijfskleding B.V.
Wiedhaak 1
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184-701212
E-mail: info@werkgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

WerkGoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-              Voor- en achternaam
-              Geboortedatum
-              Geboorteplaats
-              Adresgegevens
-              Telefoonnummer
-              E-mailadres
-              IP-adres
-              Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-              Locatiegegevens
-              Gegevens over uw activiteiten op onze website
-              Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-              Lijst met contactgegevens van de klant via een app
-              Internetbrowser en apparaat type
-              Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werkgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

WerkGoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-              Het afhandelen van uw betaling
-              Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-              Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-              Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-              Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-              Om goederen en diensten bij u af te leveren
-              WerkGoed analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
-              WerkGoed volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
-              WerkGoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming.

WerkGoed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WerkGoed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

WerkGoed bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren
(bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te brengen). 

Delen van persoonsgegevens met derden.

WerkGoed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WerkGoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies.

WerkGoed gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WerkGoed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze bezoekers.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WerkGoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@werkgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WerkGoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

WerkGoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@werkgoed.nl.